ดาวน์โหลด

ปลาทอง บางครั้งนิยมเรียกว่า ปลาเงินปลาทอง  เป็นปลาน้ำจืด อยู่ในวงปลาตะเพียน  เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคกันเป็นอาหาร ต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี จนกลายเป็นปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในปัจจุบัน

การเลือกซื้อปลาทอง
ขั้นแรกก็คือ การเลือกซื้อปลาทองที่มีคุณภาพมาเลี้ยง  ดูลักษณะที่ดีไม่มีปัญหาและเน้นที่ความสมบูรณ์แข็งแรงปลาเป็นหลัก หลักเกณฑ์ในการเลือก คือ
อย่าซื้อปลาที่ขายลดราคาเป็นพิเศษให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปลาอาจมีปัญหา ปลาดี ๆ ไม่ควรเอามาขายลดราคา
เลือกปลาที่ว่ายน้ำตลอดเวลา แสดงถึงความสมบรูณ์ของปลา แต่ลักษณะการว่าน้ำต้องเป็นปกติ ไม่หัวทิ่ม หรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นลักษณะของปลาเป็นโรคเสียการทรงตัว
เลือกปลาตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มไว้ก่อน เพราะลูกปลาในครอกหนึ่งๆ เจริญเติบโตไม่เท่ากัน ลูกปลาที่แข็งแรงจะกินอาหารเก่งและโตเร็วกว่าปลาที่อ่อนแอ
อย่าซื้อปลาที่มีลักษณะผอมแห้ง ซึ่งโดยมากจะเลี้ยงยาก หรืออาจป่วยเป็นโรคก็ได้
เลือกซื้อปลาที่มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ และอวัยวะด้านซ้ายและขวาของตัวปลาจะต้องมีรูปทรงและขนาดเดียวกัน
เลือกซื้อปลาที่มีสีเข้ม เกล็ดเป็นมันแวววาว เป็นเครื่องแสดงออกถึงความแข็งแรงสมบูรณ์
อย่าซื้อปลาที่ครีบและหางลู่ผิดปกติ แม้จะไม่ใช้ลักษณะพิการ แต่เป็นลักษณะด้อยแสดงถึงความไม่สมบรูณ์แข็งแรง ปลาที่สมบรูณ์แข็งแรงครีบและหางจะเบ่งบานตลอดเวลา

   การเลี้ยงปลาทองอย่างถูกวิธี
การเลี้ยงปลาทองโดยทั่วไปแล้วปลาทองมีความอดทนพอสมควร  กินอาหารง่าย  และโตเร็ว แต่เนื่องจากปลาทองที่นิยมเลี้ยงกันนั้นทุกวันนี้ไม่ใช่ปลาที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ โดยเอาปลาที่มีลักษณะกลายพันธุ์มาผสมกันจนได้ปลาที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากต้นตระกูลเดิม
 ฉะนั้นปลาเหล่านี้จึงต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากปลาปกติธรรมดาทั่วไป 

อ้างอิงจาก http://www.boonrarat.net/goldfish/sale.htm